Kursbibliotek
Utforska framtidens lärobok

Siffror och aritmetik

The Integers

Arithmetic
Under konstruktion
The Number Line
Under konstruktion
Negative Numbers
Under konstruktion
Absolute Value
Under konstruktion
Properties of Zero
Under konstruktion
Place Value
Under konstruktion

Fractions

Introduction
Under konstruktion
Fraction Arithmetic
Under konstruktion
Mixed Numbers
Under konstruktion
Dividing Fractions
Under konstruktion

Decimals

Introduction
Under konstruktion
Adding and Subtracting Decimals
Under konstruktion
Ordering Decimals
Under konstruktion
Multiplying and Dividing Decimals
Under konstruktion
Converting Decimals and Fractions
Under konstruktion
Rounding
Under konstruktion

Rates, Percentages and Ratios

Ratios and Mixtures
Under konstruktion
Percentages
Under konstruktion
Percentage Increase and Decrease
Under konstruktion
Interest
Under konstruktion
Ratios and Rates
Under konstruktion

Ekvationer och funktioner

Introduction to Algebra

Proportional Relationships
Under konstruktion
Graphs an Variables
Under konstruktion
Manipulating Expressions
Under konstruktion
Modelling
Under konstruktion

Linear Equations

Weighing and Balancing
Under konstruktion
Tape Diagrams
Under konstruktion
Solving Linear Equations
Under konstruktion
Inequalities
Under konstruktion

Linear Functions

Input, Output and Graphs
Under konstruktion
Slope and Intercept
Under konstruktion
Parallel and Perpendicular Lines
Under konstruktion
Systems of Equations
Under konstruktion

Roots and Exponents

Square and Cube Roots
Under konstruktion
Rational and Irrational Numbers
Under konstruktion
Powers and Exponents
Under konstruktion
Scientific Notation
Under konstruktion

Geometri

Area and Shapes

Introduction
Under konstruktion
Parallelograms
Under konstruktion
Triangles
Under konstruktion
Polygons
Under konstruktion
Circles and Circumferences
Under konstruktion
Area of Circles
Under konstruktion

Angles and Polygons

Angles
Under konstruktion
Angles in Polygons
Under konstruktion
Drawing Triangles
Pythagoras’ Theorem
Under konstruktion
The Coordinate Plane
Under konstruktion
Transformations and Congruence
Under konstruktion

3D Solids

Introduction
Under konstruktion
Nets and Surface Area
Under konstruktion
Prisms and Pyramids
Under konstruktion
Cylinders and Cones
Under konstruktion
Spheres
Under konstruktion

Units and Measuring

Measuring
Under konstruktion
Units and Conversion
Under konstruktion
Scale Drawings
Under konstruktion
Scaling and Dimensions
Under konstruktion
Estimation
Under konstruktion

sannolikhet och statistik

Introduction to Probability

Introduction
Under konstruktion
Computing Probabilities
Under konstruktion
Probability Trees
Under konstruktion
Venn Diagrams
Under konstruktion

Data and Statistics

Introduction
Under konstruktion
Center and Spread
Under konstruktion
Visualising Data
Under konstruktion
Sampling
Under konstruktion
Scatter Plots and Linear Models
Under konstruktion

Geometri

Euclidean Geometry

IntroductionEuclid’s AxiomsRuler and Compass Construction
Even More Constructions
Under konstruktion
Angles and Proofs
Under konstruktion
Origami and Paper Folding

Transformationer och symmetri

IntroduktionStela transformationer
Kongruens
Under konstruktion
SymmetriSymmetri grupper och bakgrundsbilderSymmetri i fysikutvidgningar
Likhet
Under konstruktion

Triangles and Trigonometry

IntroductionProperties of Triangles
Midsegments and Similarity
Under konstruktion
Triangle CongruencePythagoras’ Theorem
Isosceles and Equilateral Triangles
Under konstruktion
TrigonometrySine and Cosine Rules

Polygoner och polyhedra

polygonerquadrilateralsTessellationsPolyhedra
Nät och tvärsnitt
Under konstruktion
Prismor och pyramider
Under konstruktion
Skalningsformer och fasta ämnen
Under konstruktion
Platoniska fasta partiklar

Cirklar och Pi

IntroduktionGrader och radianerTangenter, ackord och bågar
The Circle Theorems
Under konstruktion
Cykliska polygoner
Under konstruktion
Sfärer, kottar och cylindrarKoniska sektioner

Non-Euclidean Geometry

Spherical GeometryMap ProjectionsHyperbolic GeometryMetric SpacesTopology
Higher Dimensions
Under konstruktion

Algebra

Functions

Relations and Functions
Under konstruktion
Graphing and Interpreting Functions
Under konstruktion
Piecewise Functions
Under konstruktion
Absolute Value Functions
Under konstruktion
Inverse Functions
Under konstruktion
Rates of Change
Under konstruktion

Sekvenser och mönster

IntroduktionAritmetiska och geometriska sekvenserFigurnummer
Sekvenser som funktioner
Under konstruktion
Fibonacci-nummerSpeciella sekvenserPascal's Triangle
Gränser och konvergens
Under konstruktion

Quadratic Equations

Introduction
Binomial Expressions
Under konstruktion
Solving Quadratic Equations
Under konstruktion
The Quadratic Formula
Under konstruktion
Graphing Quadratics
Under konstruktion
Projectile Motion
Under konstruktion
More Applications
Under konstruktion

Inequalities and Systems of Equations

Systems of Linear Equations
Under konstruktion
Row Operations and Elimination
Under konstruktion
Linear Inequalities
Under konstruktion
Systems of Inequalities
Under konstruktion
Quadratic Inequalities
Under konstruktion

Exponential Functions

Carbon Dating
Exponential Growth and Decay
Under konstruktion
Comparing Models
Under konstruktion
Compound Interest
Under konstruktion
Population Dynamics
Under konstruktion

Sannolikhet och diskret matematik

Probability

Introduction
Probability Trees and Venn Diagrams
Under konstruktion
Conditional Probability
Under konstruktion
The Monty Hall Problem
The Birthday Problem
Under konstruktion
True Randomness

Statistics and Data

Casino Mathematics
Data Visualisation
Under konstruktion
Center and Spread of Data
Under konstruktion
Sampling and Estimation
Under konstruktion
The Wisdom of Crowds
Under konstruktion
Spreadsheets and Frequency Tables
Under konstruktion
Linear Models
Under konstruktion

Codes and Ciphers

Introduction
Binary Numbers
Under konstruktion
Error Detection
Under konstruktion
Secret Codes
Under konstruktion
The Enigma
Under konstruktion
Public Key Cryptography
Under konstruktion

Game Theory

The Prisoners’ Dilemma
Cards, Coins and Dice
Under konstruktion
The Winning Move
Random Walks
Under konstruktion

Algebra och analys

Polynomials

Introduction
Under konstruktion
Zeros of Polynomials
Under konstruktion
Sketching Polynomial Functions
Under konstruktion
The Factor and Remainder Theorems
Under konstruktion
Systems of Equations
Under konstruktion

Function Transformations

Combining and Composing Functions
Under konstruktion
Translating Functions
Under konstruktion
Reflecting Functions
Under konstruktion
Scaling Functions
Under konstruktion
Inverse functions
Under konstruktion

Rationals and Radicals

Rational and Irrational Numbers
Under konstruktion
Rational Functions and Expressions
Under konstruktion
Solving Rational Equations
Under konstruktion
Exponent Laws
Under konstruktion
Radical Functions
Under konstruktion
Solving Radical Equations
Under konstruktion

Exponentials and Logarithms

Exponential Growth and Decay
Under konstruktion
Exponential Functions
Under konstruktion
Introduction to Logarithms
Under konstruktion
Laws of Logarithms
Under konstruktion
The Number e
Under konstruktion
Logarithmic Functions
Under konstruktion

Sequences and Series

Sequences
Under konstruktion
Series and Sigma Notation
Under konstruktion
Arithmetic and Geometric Series
Under konstruktion
The Binomial Theorem
Under konstruktion

Logic, Sets and Proof

Logic and Paradoxes
Under konstruktion
Axioms and Proof
Under konstruktion
Proof by Induction
Under konstruktion
Infinity and Hilbert’s Hotel
Under konstruktion

Geometri och linjär algebra

Coordinate Geometry

Equations of Lines
Under konstruktion
Parallel and Perpendicular Lines
Under konstruktion
Equations of Circles
Under konstruktion
Properties of Polygons
Under konstruktion
Transformations
Under konstruktion

Trigonometry

The Unit Circle Definition
Under konstruktion
Graphs of Trigonometric Functions
Under konstruktion
Amplitude, Frequency and Transformations
Under konstruktion
Pythagorean Identities
Under konstruktion
More Trigonometric Identities
Under konstruktion
Inverse Trigonometric Functions
Under konstruktion
Circular Motion
Under konstruktion

Conic Sections and Polar Coordinates

Parametric Curves
Under konstruktion
Circles and Ellipses
Under konstruktion
Parabolae
Under konstruktion
Hyperbolae
Under konstruktion
Polar Coordinates
Under konstruktion

Vectors

Introduction
Under konstruktion
Vector Arithmetic
Under konstruktion
Scalar Products and Equations of Planes
Under konstruktion
Cross Products and Equations of Lines
Under konstruktion
Geometry Problems
Under konstruktion

Matrices

Transformations
Under konstruktion
Matrix Arithmetic
Under konstruktion
Determinants
Under konstruktion
Matrix Inverses
Under konstruktion
Cramer’s Rule and Gaussian Elimination
Under konstruktion
Eigenvalues and Eigenvectors
Under konstruktion

Complex Numbers

Introduction
Under konstruktion
Complex Arithmetic
Under konstruktion
Euler’s Formula
Under konstruktion
Solving Polynomials
Under konstruktion
De Moivre’s Theorem and Roots of Unity
Under konstruktion

Fraktaler

IntroduktionSierpinski-triangelnMandelbrot-uppsättningen
Rymdfyllningskurvor
Under konstruktion

Calculus

Differentiation

Introduction
Under konstruktion
Limits and Gradients
Under konstruktion
Differentiation Rules I
Under konstruktion
Differentiation Rules II
Under konstruktion
Optimisation problems
Under konstruktion

Integration

Introduction
Under konstruktion
Integration Rules
Under konstruktion
Definite Integrals and Areas under a Curve
Under konstruktion
Improper Integrals
Under konstruktion
Solids of Revolution
Under konstruktion

Numerical Methods

Solving Equations Numerically
Under konstruktion
The Newton-Raphson Method
Under konstruktion
Numerical Integration
Under konstruktion
Maclaurin and Taylor series
Under konstruktion

Differential Equations

Simple Differential Equations
Under konstruktion
First Order Separable Equations
Under konstruktion
Second Order Differential Equations
Under konstruktion
Homogenous Equations and Particular Integrals
Under konstruktion
Simple Harmonic Motion
Under konstruktion
Coupled Differential Equations
Under konstruktion

Chaos Theory

Introduction
Mathematical Billiard
Under konstruktion
The Three Body Problem
Under konstruktion
Phase Space and Strange Attractors
Under konstruktion
The Logistic Map
Under konstruktion

sannolikhet och statistik

Random Variables

Introduction
Under konstruktion
Discrete Random Variables
Under konstruktion
Binomial and Poisson Distribution
Under konstruktion
Continuous Random Variables
Under konstruktion
The Normal Distribution
Under konstruktion
The Central Limit Theorem
Under konstruktion

Statistics and Hypothesis Tests

Sampling and Estimation
Under konstruktion
Hypothesis Tests and Confidence Intervals
Under konstruktion
Linear Models and Correlation Coefficients
Under konstruktion
Contingency tables and Chi Squared Tests
Under konstruktion
Bayesian Statistics
Under konstruktion

Algorithms

Introduction to Computing
Under konstruktion
Complexity and O Notation
Under konstruktion
Sorting Algorithms
Under konstruktion
Linear Programming and the Simplex Algorithm
Under konstruktion
Graphs, Trees and Networks
Under konstruktion

Machine Learning

Introduction
Under konstruktion
Linear Regression
Under konstruktion
Support Vector Machines
Under konstruktion
Neural Networks
Under konstruktion
Unsupervised Learning
Under konstruktion